Algemene voorwaarden

 • Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van foodiefood.nl. De term “FoodieFood” omvat alleen de website www.foodiefood.nl.
 • De gebruiker van FoodieFood wordt in deze Gebruiksvoorwaarden aangeduid met de term “Gebruiker” of “je”.
 • Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter van de woonplaats of werkelijke verblijfplaats van Gebruiker.
 • FoodieFood wordt aangeboden door I’m a Foodie, hierna aangeduid met “wij” of “ons”. Wij zijn gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het KvK Handelsregister onder nummer 73544507. Wij zijn per mail bereikbaar via info@foodiefood.nl.
 • Wij hebben het recht om naar eigen inzicht aanpassingen te doen aan de content of functionaliteiten van FoodieFood.
 • Wij doen ons best om FoodieFood ononderbroken aan te bieden, maar kunnen niet instaan voor beschikbaarheid.
 • Wij hebben het recht om de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen.
 • Overeenkomst: iedere bestelling die Gebruiker bij FoodieFood plaatst, of iedere andere overeenkomst die Gebruiker aan FoodieFood bindt.
 • Gebruik van FoodieFood impliceert instemming met de Gebruiksvoorwaarden. Als Gebruiker het niet eens is met de Gebruiksvoorwaarden zoals die op enig moment luiden, is Gebruiker niet meer gerechtigd om FoodieFood te gebruiken.
 • Wanneer je in FoodieFood verbinding maakt met externe sociale netwerken, zoals Facebook, Instagram & Twitter is het gebruik van die netwerken onderworpen aan de voorwaarden van deze derde-partijen.

Disclaimer

De informatie op foodiefood.nl is gebaseerd op evidence-based literatuur. FoodieFood staat los van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Gebruiker zelf is verantwoordelijk voor de beoordeling of een bepaald product voor hem of haar gezond is.

Ondanks het feit dat wij een hoge mate van zorgvuldigheid hebben betracht bij het samenstellen van FoodieFood, kunnen er toch fouten in zijn geslopen. Mocht je een fout tegenkomen op FoodieFood, dan stellen wij het op prijs als je ons dat laat weten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid terzake foutieve informatie.

Privacyverklaring

In deze sectie lichten we toe wat we over je te weten komen via www.foodiefood.nl. Als je vragen hebt neem dan contact met ons op via contact pagina. Bij onze verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Wij gaan vertrouwelijk om met de eventuele persoonsgegevens die worden opgeslagen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Europese General Data Protection Regulation wetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij je recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;
 • Wij geen persoonsgegevens doorverkopen aan derden. Wanneer wij dit zouden willen veranderen, dan zullen wij hiervoor toestemming vragen aan Gebruiker;
 • Wij een remarketing Facebook pixel op de site staan, wij delen o.a jouw IP adres en locatie met Facebook;
 • Indien je jezelf registreert voor de FoodieFood nieuwsbrief, gebruiken wij de door jou opgegeven informatie, zoals e-mailadres en naam om periodiek de nieuwsbrief te kunnen versturen. Het gebruik van MailChimp is onderworpen aan de privacy voorwaarden van deze derde-partij;
 • Wanneer Gebruiker in FoodieFood verbinding maakt externe sociale netwerken, zoals Facebook, Instagram & Twitter, is het gebruik van die netwerken onderworpen aan de privacy voorwaarden van deze derde-partijen;
 • Indien je geen nieuwsbrief wenst te ontvangen kan je jezelf eenvoudig uitschrijven via de button onderaan de nieuwsbrief;
 • Wij gebruiken eenmalig je adresgegevens voor het versturen van de producten na aankoop uit de FoodieFood webshop.

Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van onze diensten via www.foodiefood.nl. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van deze dienstverlening of omdat het wettelijk verplicht is. Wij publiceren deze gegevens niet tenzij we jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben.

 • Wanneer je het contactformulier of de optimizer invult gebruiken wij persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Hiervoor gebruiken wij de gegevens die jij aan ons doorgeeft, onder andere je voor en achternaam en e-mailadres. Deze hebben wij nodig om je verzoek te kunnen afhandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie;
 • Wanneer je een product hebt gekocht via de webshop gebruiken wij je NAW-gegevens, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend omdat ze nodig zijn voor verzending van de producten en het betalingsproces te verwerken;
 • FoodieFood bewaart je persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, wanneer dit niet van toepassing is, niet langer dan noodzakelijk is dan voor het uitvoeren van de overeenkomst of verwerken van de vraag
 • We gebruiken je emailadres voor marketing doeleinden (o.a. toesturen van relevante acties) als je bij een aankoop in de webshop hebt aangeven (pro actief middels het zelf aanvinken van de optie) dit te willen ontvangen.

Cookies

 • FoodieFood probeert zo min mogelijk cookies op de website te plaatsen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
  • We gebruiken functionele cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website en bijvoorbeeld de website sneller te maken of te onthouden dat iemand is ingelogd op de website. We plaatsen cookies om de informatie die je invult in onze contactformulieren op te slaan zodat je die niet meteen kwijtraakt als je verkeerd klikt. Zonder deze cookies werkt de website niet goed. We hebben links naar andere websites op onze website, zoals onze social media channels. We gebruiken ook analytische cookies (Google analytics) om bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves te registreren. We maken ten slotte ook gebruik van marketing cookies ten behoeve van Facebook & Instagram en Google Ads.
 • Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens je bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen je derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automattic.
 • Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (ChromeInternet ExplorerFirefox en Safari). Het is ook gemakkelijk om cookies en andere opgeslagen instellingen uit je browser te verwijderen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het is niet ondenkbaar dat ons privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Let dus altijd op de onderaan en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Betaling & herroeping

 • Alle prijzen op de site van FoodieFood zijn inclusief BTW, tenzij expliciet anders aangegeven.
 • Voor de betaling kan Gebruiker uitsluitend gebruik maken van de door FoodieFood op de website aangeboden betalingsmogelijkheden.
 • In geval Gebruiker een abonnement afsluit geeft de Gebruiker aan Mollie B.V. toestemming om namens FoodieFood door middel van een SEPA-machtiging ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
 • Indien de Gebruiker het abonnement pauzeert of stop zet wordt de automatische incasso gepauzeerd dan wel gestopt.
 • Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke levering.
 • Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, is FoodieFood gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de Gebruiker na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is FoodieFood gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van FoodieFood voor de betreffende Gebruiker te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de Gebruiker komen.
 • Facturen en betalingsherinneringen worden door FoodieFood uitsluitend elektronisch aangeboden aan Gebruiker. Hierbij zijn de door Gebruiker verstrekte Persoonsgegevens leidend.
 • Het door FoodieFood te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Gebruiker tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door FoodieFood te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Gebruiker tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige periode.
 • Het uitgangspunt is dat bij de aankoop van producten op afstand, de Gebruiker, indien Gebruiker handelt als consument, een wettelijk herroepingsrecht toekomt. Het betekent dat Gebruiker gerechtigd is om een Overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden (“Bedenktijd“).
 • Binnen veertien (14) dagen na de totstandkoming van de aankoop heeft Gebruiker het recht om de aankoop te herroepen (mits de verpakking onaangebroken is). Om dit recht uit te oefenen kun je contact opnemen met FoodieFood via info@foodiefood.nl. Op aanvraag zal FoodieFood een standaardherroepingsformulier naar je toezenden die je per post of e-mail retour kan inzenden. Voor zover je al hebt betaald voor het Product, krijg je je geld terug. Voor het overige heeft Gebruiker bij herroeping geen recht op restitutie van betaalde vergoedingen.

Kortingcodes

 • FoodieFood-kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor eigen commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. Het is Gebruiker niet toegestaan om persoonlijke kortingscodes te delen met voor Gebruiker onbekende derden.
 • Het is Gebruiker niet toegestaan om de naam en het logo FoodieFood en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken in enige uiting of voor eigen commerciële doeleinden.
 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. FoodieFood behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

Garantie en aansprakelijkheid

 • Voor zover wettelijk toegestaan is FoodieFood niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, misgelopen omzet en misgelopen kansen, ontstaan door een door haar geleverd product.
 • FoodieFood garandeert dat een door haar geleverde product geschikt is voor het doel waarvoor het op grond van de door FoodieFood verstrekte informatie bestemd is en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
 • Gebruiker is aansprakelijk voor de waardevermindering van een product die is ontstaan gedurende de Bedenktijd, als een behandeling van dat product door Gebruiker verder is gegaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.
 • Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt.
 • FoodieFood is wettelijk verplicht Gebruiker eraan te herinneren dat Gebruiker er recht op heeft dat een afgeleverd product voldoet aan de betreffende Overeenkomst.

Auteursrecht

Op alle eigen geproduceerde content op FoodieFood is het Nederlandse auteursrecht van toepassing. Het auteursrecht is onder te verdelen in:

 • openbaarmakingsrecht: FoodieFood bepaalt hoe de content wordt gepubliceerd. Niemand mag zonder nadrukkelijke toestemming van FoodieFood content plaatsen in alle online (waaronder o.a. blogs, fora) & offline media (waaronder o.a. magazines, tijdschriften, kranten) en andere media(dragers);
 • kopieerrecht: zonder nadrukkelijke toestemming van FoodieFood content kopieren en publiceren op enigerlei;
 • persoonlijkheidsrecht: niet veranderen van de oorspronkelijke auteur en bron.

Voor meer informatie over het gebruik van FoodieFood content en het afsluiten van gebruikerslicenties zijn wij per mail bereikbaar via info@foodiefood.nl.

Klachtenregeling

Wanneer Gebruiker een klacht heeft over FoodieFood, kan per mail contact worden opgenomen via info@foodiefood.nl.

Contactinformatie

FoodieFood
Kennemerstraatweg 464
1851 NG Heiloo
info@foodiefood.nl.

laatst bijgewerkt: maandag 3 juli 2023